ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 21, 2008

ഞാന്‍ നാടു നീങ്ങി

അങ്ങനെ ഞാന്‍ "നാടു നീങ്ങി" :-) പരലോകത്തേക്കു്‌.

ഇനി എന്റെ പരലോകം - www.mridul.co.in

ഇവിടെ ഇനി മുതല്‍ എന്റെ മൃത ശരീരം മാത്രം

ഇന്നു ഞാന്‍ നാളെ നീ....

My new site is - http://mridul.co.in